gwarancja na futerały - ARTONUS - profesjonalne zabezpieczenie instrumentów muzycznych

Przejdź do treści

gwarancja na futerały

ZAKUPY
  
  
GWARANCJA

Firma „ARTONUS” gwarantuje prawidłowe działanie futerałów na instrumenty muzyczne oraz właściwe spełnianie ich funkcji. Standardową, 24-miesięczną gwarancją objęte są wszystkie produkowane futerały, natomiast niektóre modele (specjalnie oznakowane futerały) posiadają gwarancję wydłużoną do 60 miesięcy. W przypadku ujawnienia się jakichkolwiek wad ukrytych wynikających ze złej jakości surowców, błędów technologicznych lub produkcyjnych, futerały naprawiamy bezpłatnie. Odpowiedzialność firmy ARTONUS względem nabywcy ogranicza się wyłącznie do naprawy futerału, którego wady zostały ujawnione, a w przypadku braku możliwości naprawy do bezpłatnej wymiany produktu na wolny od wad.

W okresie 24 miesięcy od daty zakupu reklamacje mogą być zgłaszane zarówno do sprzedawcy jak i bezpośrednio do producenta - firmy ARTONUS poprzez e-mail. Gwarancja standardowa ważna jest tylko i wyłącznie razem z dowodem zakupu.

Modele futerałów produkcji ARTONUS, posiadające gwarancję wydłużoną do 60 miesięcy, wyposażone są dodatkowo w specjalną kartę gwarancyjną. Reklamację wad ukrytych, ujawnionych w okresie od 25 do 60 miesiąca należy zgłaszać wyłącznie bezpośrednio do firmy ARTONUS poprzez e-mail, rozpoczynając od przesłania skanu lub zdjęcia karty gwarancyjnej i dowodu zakupu, zdjęcia uszkodzeń oraz szczegółowego i wyczerpującego opisu. W wydłużonym okresie gwarancyjnym (po upływie 24 miesięcy) koszty przesyłki ponosi klient. Futerały identyfikowane są na podstawie numeru seryjnego umieszczonego wewnątrz.

Użytkownik zobowiązany jest do należytej dbałości o futerał, stałego kontrolowania jego stanu i użytkowania go zgodnie z rozsądkiem. W przypadku ujawnienia się w futerałach jakichkolwiek wad ukrytych czy wystąpienia usterek, użytkownik powinien zaprzestać używania go i niezwłocznie zwrócić się o naprawę gwarancyjną bądź dokonać naprawy pozagwarancyjnej. Szczególnie nie należy użytkować futerału z uszkodzeniami, które mogłyby doprowadzić do uszkodzenia znajdującego się wewnątrz cennego instrumentu.

Wszelką odpowiedzialność za stan instrumentu transportowanego i przechowywanego w futerale marki ARTONUS ponosi jego właściciel lub użytkownik bez względu na charakter uszkodzenia. Dbałość o właściwy stan futerału ustrzeże przed niepożądanymi zdarzeniami, jak również znacznie wydłuży jego żywotność i dostarczy użytkownikowi wiele satysfakcji.

Gwarancja nie obejmuje:
  • uszkodzeń wynikających z niewłaściwej eksploatacji i używania niezgodnie z przeznaczeniem
  • uszkodzeń powstałych wskutek nadmiernych działań mechanicznych (uderzeń, rozdarć, przetarć, zgnieceń itp.) a także skrajnego niedbalstwa
  • uszkodzeń powstałych wskutek działań czynników chemicznych (rozpuszczalników, środków żrących itp.)
  • uszkodzeń spowodowanych żywiołami, wypadkami i innymi zdarzeniami losowymi
  • uszkodzeń powstałych wskutek modernizacji i ingerencji klienta w konstrukcję futerału
  • uszkodzeń powstałych wskutek niewłaściwego przechowywania (zawilgocenia, zbyt wysokiej temperatury itp.)
  • uszkodzeń powstałych wskutek zignorowania drobnych usterek i zaniedbania przez użytkownika (jeśli po wystąpieniu usterki futerał był nadal eksploatowany)
  • naturalnego zużycia

Wydłużona 60-miesięczna gwarancja nie obejmuje dodatkowego wyposażenia futerału i elementów niepołączonych z nim na stałe, zwłaszcza gdy z natury ich żywotność jest krótsza.

Futerały staramy się projektować tak, aby wyeliminować w czasie ich użytkowania powstawanie usterek i wydłużyć ich żywotność. Każdy futerał w procesie produkcji poddawany jest ścisłej kontroli jakościowej.
Bardzo cenimy sobie wszelkie opinie o naszych produktach, zwłaszcza te negatywne. Wszystkim klientom, którzy podzielą się z nami swoimi uwagami dotyczącymi jakości i funkcjonalności naszych produktów, a także pomysłami na ich stałe udoskonalanie będziemy bardzo wdzięczni. W tym celu prosimy o kontakt mailowy.

Życzymy zadowolenia z użytkowania naszych produktów.
PL 57-300 KŁODZKO, Stary Wielisław 32a tel./fax: +48 74 868 25 93 e-mail: artonus@artonus.com
tel./fax: +48 74 868 25 93 e-mail: artonus@artonus.com
Wróć do spisu treści